Trafikklyssystemet
  • Norge er delt inn i 13 produksjonsområder som fargelegges annethvert år.
  • Fargen vurderes på bakgrunn av en rekke faktorer knyttet til målinger om hvordan villaksen har det. Tanken er at lus over et bestemt nivå påvirker villaksen.
  • Lusenivået avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonen.
  • Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i norsk havbruk.

– Håndteringen av fisken og strategien for å tilfredsstille trafikklyssystemet er et problem for fisken.