I forrige uke startet laksefisket i flere norske elver. I en NRK-sak om dette figurerer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i elva Nausta, poserende med en laks på 7,4 kilo.

Bildet får både Tomas Sandnes, som leder Norske Sjølaksefiskere, samt leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, til å reagere kraftig.

Slik foregår sjølaksefisk
  • En legger ut garn fra land som ender i en slags ruse.
  • Noten sjekkes to ganger om dagen.
  • Fisken går som hovedsak fritt i noten, og så høstes den.
  • Laksen blir avlivet og bløgget med en gang, lagt på is.
  • Den selges i hovedsak i Norge, men noe av fangsten går til utlandet, en del av det til Frankrike.
Kilde: Norske sjølaksefiskere

Reagerer på bildet

– Jeg tenkte det var uvirkelig. Å legge ut et slikt bilde, rett etter at han har regulert sjølaksefisket, viser at han åpenbart tar elvefiskernes side. Slik bør ikke en minister opptre, sier Sandnes til IntraFish.

– Vi har fått reaksjoner både fra medlemmer og folk som ikke er medlemmer. Laksefiske er en sak som opptar mange langs kysten, og dette har vært en sedvane gjennom generasjoner, sier Ingebrigtsen.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Årsaken til at de reagerer er at det i år er innført sterke restriksjoner i sjølaksefisket. I mars kom meldingen om at det ikke ble åpnet for laksefiske med faststående redskaper i de ni kystregionene sør for Finnmark. Ingebrigtsen, som selv har drevet med laksefiske i sjø i en årrekke, noe tidligere generasjoner i familien hans også har gjort, opplever at de som driver med dette er blitt «nedgradert», og at sportsfiskerne og elveeierne blir prioritert.

– Og slik skal det ikke være, sier han.

Ingebrigtsen presiserer at Fiskarlaget ikke er mot reguleringer for å sikre god nok bestandsutvikling, men sier han stiller spørsmål rundt hvorfor de som fisker i sjøen rammes så hardt.

– Antallet sjølaksefiskere går bare ned og ned. Det ser man veldig i eksempelvis nærområdet mitt i Nordland, sier han til IntraFish.

De to organisasjonene har nå gått sammen for å påvirke til endringer i etterkant av myndighetenes strenge regulering av sjølaksefisket, som bedrives av rett i underkant av tusen personer. På tampen av mai sendte de inn et brev til Rotevatn med hvilke endringer de krever.

– Vi venter på at Rotevatn skal følge opp vedtakene fra Stortinget. Vi mener laksepopulasjonene i Jæren- og Agderområdet er så gode at en bør tillate sjølaksefiske. Vi ber også om en bedre faglig vurdering rundt tiltakene som er gjort, sier Sandnes.

Stortinget har bedt regjeringen om å:
  • Foreta en ny vurdering av innstrammingene i sjølaksefisket og hvordan de vil virke konkret for sjølaksefiskerne på Sørlandet. Stortinget ber videre regjeringen om å foreta lempelige vurderinger av søknader om dispensasjon for fiskerne som mister en stor del av sin inntekt uten andre muligheter.
  • Tillate krokgarnfiske i Finnmark i 2021, og vurdere andre tiltak for å styrke villaksbestandene.
  • Gjennomføre en evaluering av status for små og sårbare bestander av villaks og at en slik evaluering forelegges Stortinget på egnet måte etter sesongen 2021.
Kilde: Stortinget.no

Stortinget har også tatt opp saken og bedt regjeringen gjøre en rekke grep (se faktaboks). I etterkant av dette har miljødirektoratet meldt at de åpner for laksefiske med krokgarn i deler av Finnmark.

Stiller seg uforstående

Sandnes omtaler ministerens fiskeseanse i Nausta som en hån for dem som fisker for næring og matauk, og ikke for sportens skyld. Han peker at dette skjer mens sjølaksefiskerne fortsatt ikke har fått avklart hva som vil skje videre for næringen.

Kritikken stiller miljøminister Rotevatn seg uforstående til:

– Det er veldig vanskelig å forstå, med mindre det er slik at Sandnes er prinsipiell motstander av elvefiske. Årets reguleringer strammet inn laksefisket både i sjø og i vassdrag, men det er fortsatt adgang til å fiske i de vassdrag og fjordområder som er åpne for fiske, både med stang og med kilenot I de områdene hvor det fiskes på bestander uten høstbart overskudd, er det ikke åpnet for fiske – i tråd med naturmangfoldloven, sier han i en epost til IntraFish.

Han peker på at Nausa, elva han selv fisket i, er en av et mindretall av elver som er åpne for laksefiske, ettersom bestanden innfrir vilkåret om et høstbart overskudd.

– Jeg kan vanskelig se hvordan det er en hån mot noen som helst at jeg bidrar til å markere åpningen av fiskesesongen i en elv der det over tid er blitt jobbet hardt med miljøinvesteringer og strenge reguleringer for å sikre et høstbart overskudd. For øvrig var jeg og Sandnes og besøkte sjølaksefiskere i Nord-Trøndelag i fjor, jeg regner med han ikke mener at den seansen var en hån mot elvefiskere? skriver Rotevatn til IntraFish.

Han opplyser om at han var forhåndsinvitert av Norske lakseelver til åpningen av den nye laksetrappen og starten på fiskesesongen i Nausta, som ligger i Sunnfjord kommune.

– På samme måte som min forgjenger Elvestuen markerte åpningen av fiskesesongen i Stjørdal i 2019. Det var også lagt opp til en faglig program med omvisning langs elva. I det siste er det blitt gjennomført flere tiltak i elva for laksebestanden og Nausta er et nasjonalt laksevassdrag.

Han opplyser om at fisketrappen i elven, som staten har tildelt seks millioner kroner til, var en del av de økonomiske tiltakene i forbindelse med koronaviruset, og at dette var bakgrunnen for hans besøk. Alle utgiftene for turen var det departementet som tok, opplyser Rotevatn.

Ber myndighetene jobbe kjapt

Ministeren forteller at departementet nå vurderer hvordan resten av Stortingets vedtak følges opp. Fremskrittspartiet-representant Bengt Rune Strifeldt, som var blant representantene som kom med forslagene om å gjøre livet lettere for sjølaksefiskerne, ber regjeringen jobbe kjapt.

– Jeg synes de burde jobbe hurtig for å få på plass en dispensasjonsordning, spesielt for områdene i sør. En god del fiskere er veldig avhengig av inntekten fra villaksen, sier han til IntraFish.

Skal plukke opp fisken senere

– Fiskarlagetlederen mener sportsfiskerne og elveeierne blir prioritert foran de som fisker laks i sjøen, og sier de det gjelder er «blitt nedgradert». Hva tenker ministeren om det?

Dette er jeg uenig i. I den gjeldende reguleringen er kun 440 av over 1200 lakseførendevassdrag åpne for fiske. Under forrige regulering var 1030 vassdrag åpne for fiske. Det har altså vært en kraftig reduksjon i fisket i vassdrag også – inkludert store og tradisjonsrike elver som Lærdal og Tana, sier Rotevatn.

Han argumenterer med at fisket i sjø og vassdrag er regulert på det samme vilkåret om at bestandene det fiskes på må ha et høstbart overskudd.

Dette er i tråd med naturmangfoldloven og lakse- og innlandsfiskloven. Hvis Ingebrigtsen mener at man skal kunne drive sjølaksefiske overalt, uavhengig av om bestandene har et høstbart overskudd, ber han i realiteten om forskjellsbehandling. Og det er jeg ikke for, sier Rotevatn.

– Ble den aktuelle fisken ministeren fanget sluppet tilbake i sjøen igjen?


Nei, det var aldri aktuelt, siden kroken satt så hardt fast på et sted som gjorde at fisken blødde. Fisken ble overlevert til røyking hos en lokal kjenning, og jeg ser frem til å plukke den opp neste gang jeg er i området, sier Rotevatn.

Ingebrigtsen i Fiskarlaget har én klar oppfordring til myndighetene:

Dette handler om den gamle fjellvettregelen om at det er «ingen skam å snu», sier han.