Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding fredag ettermiddag.

Utviklingstillatelser
 • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
 • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
 • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
 • Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål. Søknadene behandles kontinuerlig.
 • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
 • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Inge Berg-selskapet Nordlaks Oppdrett søkte i april om konvertering av 13 utviklingstillatelser selskapet har fått tildelt til Havfarm 1.

Nordlaks satt ut første fisk i Havfarmen i juli 2020 og var nylig ferdig med slakting av første utsett.

Fiskeridirektoratet har kommet til at prosjektet ikke har oppfylt alle de fastsatte målkriteriene, som består av fem forskjellige punkter, med tilhørende underpunkter. Det er det siste punktet, om driftsplanlegging og driftsfase, som er utslagsgivende, ifølge avslagsdokumentet.

Fiskeridirektoratet avslår dermed søknaden fra Nordlaks om å konvertere de 13 utviklingstillatelsene som er tildelt Havfarm 1.

Hvis Nordlaks hadde fått innvilget søknaden betyr det at de selv kan velge om vil drive tillatelsene videre på prosjektet, eller om de vil benytte tillatelsene i alminnelig produksjon.

Ikke tilstrekkelig antall utsett

IntraFish har vært i kontakt med både kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen og eier Inge Berg i Nordlaks. De ønsker ikke å kommentere saken før de har fått satt seg inn i vedtaket. IntraFish har også vært i kontakt med Fiskeridirektoratet, som referer til avslagsdokumentet på spørsmål om hvorfor Nordlaks er gitt avslag.

Målkriteriumene
 • Prosjekteringsfasen, som består av fire punkter, blant annet innen drøfting av sikkerhetsnivået og krav til modelltest og rapportering. Denne ble ifølge direktoratet oppfylt i dette tilfellet.
 • Byggefasen, som stiller krav om produktsertifiseringsbevis. Detter er oppfylt i Nordlaks' tilfelle.
 • Transport til lokalitet, som ifølge direktoratet er oppfylt.
 • Anleggssertifikat etter Nytek-forskriften, som ifølge direktoratet er oppfylt etter deres kriterium.
 • Driftsplanlegging og driftsfase, som har tre underpunkter. Det er den vurderingen på dette punktet som ikke er oppfylt.
Kilde: Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet skriver i vedtaket at det overordnede spørsmålet er hvorvidt det er gjennomført et tilstrekkelig antall utsett med lang nok varighet til at en kan evaluere prosjektet.

«Målkriteriene som er fastsatt for Havfarmprosjektet er dermed ikke oppfylt og utviklingstillatelsene kan ikke konverteres til ordinære tillatelser til akvakultur av matfisk i sjø».

Kan klage

I sin samlede vurdering av det femte kriteriet, som omhandler driftsplanlegging og driftsfase, skriver direktoratet blant annet at det har vært utfordringer knyttet til tilvekst, dødelighet og sykdom ved Havfarmen.

– Både når det gjelder tilvekst og dødelighet har Nordlaks konkludert med at resultatene har vært under forventingene, skriver direktoratetet.

Nordlaksgründer Inge Berg. Foto: Lars Åke Andersen

Samtidig presiserer direktoratet at de vurderer at det er vanskelig å slå fast hvorvidt resultatene har noe med havfarmens særegenhet å gjøre.

– Det er mye som tyder på at en del av de dårlige resultatene kan knyttes til kvalitetsforskjeller på smolten som ble satt ut, skriver direktoratet.

Nordlaks har mulighet til å klage på Fiskeridirektoratets vedtak, opplyses det i dokumentet. De har tre uker på seg til dette.

Fisker- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøkte Havfarmen i fjor sommer. Her er han avbildet med Nordlaks-gründer Inge Berg og datteren hans Therese Berg. Foto: Arkivfoto Nærings- og fiskeridepartementet / Hanne Steensnæs