Fredag ettermiddag kom meldingen fra Fiskeridirektoratet om at de avslo Nordlaks' søknad om konvertering av de 13 utviklingstillatelsene tildelt Havfarm 1 til ordinære matfisktillatelser.

Mandag kommenterer selskapet avslaget i en pressemelding publisert på deres hjemmesider.

– Nordlaks vil klage på Fiskeridirektoratets avslag om konvertering av utviklingstillatelser, skriver selskapet.

Ferdigslaktet i starten av juni

Inge Berg-selskapet Nordlaks Oppdrett søkte i april om konvertering av 13 utviklingstillatelser selskapet har fått tildelt til Havfarm 1. Selskapet satt første fisk i Havfarmen i juli i fjor, og er nylig ferdig med slakting av første utsett. Ifølge direktoratet ble det satt ut totalt 2,33 millioner laks fra to lokaliteter. Den siste fisken ble slaktet 8. juni i år.

Utviklingstillatelser
  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål. Søknadene behandles kontinuerlig.
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Det kan søkes om utviklingstillatelser frem til 17. november 2017.
  • Etter endt prosjektperiode, kan tillatelsene etter visse kriterier konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Hadde selskapet fått innvilget søknaden hadde det betydd at de selv kunne velge om de ville drive tillatelsene videre på prosjektet, eller om de vil benytte tillatelsene i alminnelig produksjon.

Selskapet opplyser i uttalelsen at de mener at de har innfridd de målene som var blitt stilt av staten:

– Nordlaks har innfridd alle målkriterier som var satt for utviklingsprosjektet. Vi har forståelse for at det er krevende for Fiskeridirektoratet å forvalte regimet med utviklingstillatelser og det er derfor naturlig for oss å be overliggende etat, Nærings- og Fiskeridepartementet, om å ankebehandle, uttaler konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks i pressemeldingen.

Fikk nei på ett punkt

Etter en samlet vurdering kom direktoratet frem til at prosjektet ikke oppfylte samtlige av deres kriterier, da spesifikt punktet om «driftsplanlegging og driftsfase». Selskapet har tre uker på seg til å klage på.

Havfarm 1 er stasjonær, og ligger på lokaliteten Ytre Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen. Den har en forankringsløsning i baugpartiet.

– Denne havfarmen vil ligge på svai hvor anleggets retning og dermed plassering innenfor lokaliteten bestemmes av vind-, bølge- og strømretning. Fortøyningsløsning vil være avhengig av lokalitet, og avgjøres blant annet av miljølaster, dybde, bunnens topografi og sammensetning, skriver selskapet i sin beskrivelse av prosjektet, publisert på deres hjemmesider.

Selskapet oppgir i pressemeldingen mandag at det var realistisk å gjennomføre en konvertering etter å ha fullført dokumentasjonsprogrammet.

– Vi har gjort det vi skal gjøre. Prosjektet er nøye dokumentert og alle målkriteriene er etter vår vurdering oppfylt. Dermed har vi naturligvis også levert vår søknad om konvertering. På grunn av utviklingstillatelsene som allerede er konvertert, så er det rett å si at avslaget kom overraskende på oss, uttaler Welde.

Selskapet legger til at de uansett utfallet av klagesaken vil sette ny fisk i havfarmen i sommer.

– Hvorfor er det viktig for Nordlaks å konvertere tillatelsene såpass raskt?

– Produksjonssyklusen i havbruksnæringen tar flere år fra innlegg til slakt, og planleggingshorisontene er enda lengre. En konvertering vil gjøre det mulig for oss å drive mer effektiv planlegging og utnytte tillatelsene på en bedre måte frem i tid. En konvertering vil altså bidra til at vi kan optimalisere verdiskaping og sysselsetting fremover, og forhåpentligvis begynne å tjene inn de enorme investeringene som vi har gjort i havfarmprosjektet, skriver kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, i en e-post til IntraFish.

Han legger til at en eventuell konvertering ikke vil berøre driften i Havfarmen isolert sett.

– Men det har stor betydning for Nordlaks som helhet, forteller Martinussen.

–·En konvertering nå koster rundt 10 millioner kroner per tillatelse i vederlag, altså totalt rundt 130 millioner. Hva tenker dere om å ta denne prisen, om dere vinner frem i klagerunden?

– Prisene for konvertering av utviklingstillatelser var fastlagt da ordningen ble annonsert i 2015, og har vært en forutsigbar del av vårt prosjekt hele veien, skriver kommunikasjonssjefen.