Det går fram av en melding fra Fiskeridirektoratet fredag ettermiddag.

Dette betyr at Salmonor nå står fritt til enten å drive tillatelsen videre med Aquatraz-konseptet, eller å benytte tillatelsen i vanlig produksjon.

I meldingen går det videre fram at før tillatelsen kan tas i bruk som kommersiell tillatelse må imidlertid Fiskeridirektoratet innplassere tillatelsene i et produksjonsområde. Når Fiskeridirektoratet har foretatt innplassering kan selskapet søke om klarering hos fylkeskommunen.

Fiskeridirektoratet ga Salmonor (den gang Midt Norsk Havbruk Produksjon AS) tilsagn om utviklingstillatelse 28. april 2017, og Salmonor søkte om å få konvertere tillatelsene den 17. februar i år.

Aquatraz
 • Utviklet av Seafarming Systems i samarbeid med Salmonor.
 • Er en semilukket stålmerd.
 • Har som mål om å bidra til å løse miljø-, energi- og arealutfordringer i havbruksnæringen.
 • Pilotversjonen ble sjøsatt i august 2018, og det er totalt gjort fire utviklingsgenerasjoner.
 • Det er også kjørt et mfattende biologiprogram.
 • Ifølge selskapet viser analyser at Aquatrazprosjektet gir lavere produksjonskostnader, i hovedsak grunnet tilnærmet avlusningsfri produksjon sammenlignet med kontrollmerder.
Kilde: salmonor/Midt-Norsk Havbruk

Intrafish har flere ganger omtalt Aquatraz-konseptet, et semilukket prosjekt, senest i april i år hvor prosjektleder hos Salmonor, Steingrim Holm, fortalte om erfaringene fra prosjektet:

– Det har egentlig bare gått bedre og bedre for hvert utsett. Vi har lært mye underveis, og har blant annet endret på merddesignet basert på læring fra tidligere versjoner. For hver merdggenerasjon har vi gjennomført biologiprogram for å evaluere produksjonen, uttalte Holm.

Konvertering av utviklingstillatelser
 • Utviklingstillatelsene var en midlertidig ordning med særtillatelser som kunne tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
 • Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at en utviklingstillatelse konverteres til en ordinær tillatelse etter endt prosjektperiode, men dette kan bare skje dersom kriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt.
 • Ved konvertering skal det betales et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse til staten, justert i tråd med konsumprisindeksen.
 • Fiskeridirektoratet vurderer at utviklingstillatelsene ved konvertering opphører å eksistere, og det skrives ut nye matfisktillatelser.
 • Salmar-prosjektet Ocean Farming var det første som ble konvertert. Tidligere i år er Nordlaks' Havfarm 1 og Atlantis Subsea Farmings nedsenkbare Atlantis-merd også konvertert.
Kilde: Fiskeridirektoratet

Salmonor, som når får konvertere tillatelser er et 100 prosent eid datterselskap av NTS ASA. Konverteringen gjelder fire utviklingstillatelser à 788 tonn (til sammen 3 152 tonn), som når blir til fire ordinære matfisktillatelser.