Intrafish har undersøkt hvor mange kvinner som leder oppdrettsselskap i Norge. Svaret på det er 13, snart 14, per 8. mars 2023.

Ifølge Mowis industrihåndbok for 2022 er det rundt 90 matfiskselskaper som produserer laks og ørret. Tar man med de største kommersielle oppdrettsselskapene av torsk, kveite og steinbit, er tallet godt over 100 selskaper. Dette gir en kvinneandel på rundt 12 prosent.

Flertallet av de kvinnelige lederne styrer familieeide selskaper, og har ofte eierandeler i selskapene selv. Ingen av de børsnoterte oppdrettsselskapene har kvinnelige ledere.

Blant NHOs medlemsbedrifter er kvinneandelen for toppledere på 22 prosent, ifølge DN.

– Det har jo vært en økning, men utviklingen har vært vesentlig svakere enn i arbeidsmarkedet generelt, sier NHH-professor Sissel Jensen.

Bakgrunn for tallene:
  • Ifølge Mowis industrihåndbok for 2022 er det er cirka 120 selskaper som eier kommersielle konsesjoner for laks og ørret i Norge, men noen av disse kontrolleres av andre selskaper.
  • Mowi skriver at det totale tilbudet produseres av rundt 90 selskaper (direkte eller gjennom datterselskaper). Det er disse selskapene vi har tatt utgangspunkt i for vår sak.
  • I tillegg har vi gått gjennom selskaper som driver kommersielt oppdrett av torsk, kveite, røye og steinbit.
  • For å finne kvinnelige ledere har vi brukt informasjon fra Proff Forvalt og fra selskapene.
  • Intrafish tar forbehold om feil i saken og at listen kan være ufullstendig. Spesielt i tilfeller der kvinnelige ledere nylig har tiltrådt i selskaper.
  • Tallene omfatter ikke settefisk- og yngelselskaper.

Vi har spurt alle de 14 kvinnelige topplederne hva de synes om kvinneandelen, hvilke muligheter kvinner har og om deres næring er attraktiv for kvinner. Dette er deres svar:

Anne-Sofie Utne – Arctic Offshore Farming

Anne-Sofie Utne leder utviklingsprosjektet Arctic Offshore Farming som Salmar har arvet gjennom oppkjøpet av NRS. Konseptet er to havmerder som er designet for å operere i værharde omgivelser. Foto: Privat

Anne-Sofie Utne (62) kom inn i NRS (Norway Royal Salmon) tidlig i 2019 som prosjektleder innen forretningsutvikling, og ble involvert i Arctic Offshore Farming-prosjektet på senhøsten 2019. Dette var da som del av ansvaret som lå under stillingen som interim konserndirektør for forretningsutvikling i NRS. Hun overtok stillingen fra Klaus Hatlebrekke, da han rykket opp som midlertidig konsernsjef.

– Hva synes du om andelen kvinnelige ledere i havbruksbransjen i dag?

– Det er for lavt. Men ikke overraskende. Styret ansetter daglig leder, og det er jo overveiende menn som har kontrollerende innflytelse på eierskap/ aksjer og de fleste styreledere er også menn. Det er jo de samme mennene som må se nærmere på kriteriene utvelgelse skjer etter, dersom flere kvinner skal komme i ledende posisjoner.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de?

– Jeg tror det kommer til å skje mye fremover med tanke på å bedre kjønnsbalansen innen ledelse/ styreledelse. Det er blant annet en bedre kjønnsbalanse i utdannelsessystemene. Det hadde vært interessant og sett kjønnsbalansen i ulike ledergrupper/ledernivåer under daglig leder for 20 år siden, sammenlignet med status i dag. Mitt inntrykk er at kvinnene er på vei, kandidater til topplederverv vokser frem i mange organisasjoner.

– Hvor attraktiv mener du havbruksbransjen er for kvinner i dag?

– Ettersom næringen og verdikjeden har ekspandert, er det jo ikke bare oppdrettsleddet. Vi har fått en stor bredde i leverandørklyngen, fagmiljøene og forvaltningen. Jeg vil mene at det i dette clusteret må være mange interessante og attraktive stillinger for kvinner. Det kommer jo an på hva som er den enkeltes drivkraft og interesser. Selv har jeg alltid kjent det som veldig meningsbærende å jobbe i og med en matproduserende næring, i tillegg til alt av forretningsmessige og faglige interessante utfordringer.

Åse Marie Valen Olsen – Sørrollnesfisk

Åse Valen Olsen er daglig leder i det familieeide selskapet Sørrollnesfisk i Troms. Foto: Pressefoto

Åse Marie Valen Olsen (53) kom inn i næringen da hun syntes studier med kun økonomi virket tungt og ønsket å kombinere det med noe annet. Hun valgte derfor studier innen fiskeriøkonomi i Bodø på 90-tallet og ble introdusert for oppdrettsnæringen. I Bodø traff hun sin mann som også studerte, og var medeier i et lite oppdrettsselskap. Hun flyttet til hans hjemsted i Troms hvor hun ble kjent med alle sider av oppdrett og ble etter få år daglig leder i Sørrollnesfisk. For noen år siden ble hun også medeier.

– Hva synes du om andelen kvinnelige ledere i havbruksbransjen i dag?

– Andelen kvinnelige ledere har økt en god del i løpet av årene jeg har vært i næringen. Det er flott med en miks av kjønn, men ærlig talt så har ikke kjønn noe særlig å si, så lenge du jobber hardt, samarbeider og er løsningsorientert.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de i dag?

– Kvinner har absolutt muligheter for karrierer innen oppdrettsselskap, men det er viktig å gripe mulighetene og tørre å «ta litt plass»

– Er havbruksbransjen attraktiv nok for kvinner?

– Havbruksnæringen burde være attraktiv både med hensyn til karriereklatring og lønnsnivå.

Bjørg Mette Holmefjord Antonsen – Bolaks

Bjørg Mette Holmefjord Antonsen leder oppdrettsselskapet Bolaks i Fusa. Her sammen med daglig leder, Jan-Emil Johannessen, i Benchmark Genetics. Foto: Pressefoto

Bjørg Mette Holmefjord Antonsen (63) har vært i familieselskapet Bolaks siden starten av selskapet. Først som sommerhjelp, kveld og helg og deretter fast siden 1980. Hun har hatt ulike stillinger underveis inntil hun ble ansatt som daglig leder i Bolaks siden 2001. Selskapet er et

– Hva synes du om andelen kvinnelige ledere i havbruksbransjen i dag?

– Hvis det stemmer som du skriver at det kun er 14 kvinnelige ledere i de omtrent 90 matfiskoppdrettselskapene, så er det lavt.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de?

– De har alle muligheter. Det er mange spennende jobber innen mange ulike fagfelt. Vi er et selskap med mange dyktige og flotte ansatte, og vårt fokus er ikke om du er mann eller kvinne, men om du har den kompetansen som trengs i de ulike stillingene.

– Hvor attraktiv mener du havbruksbransjen er for kvinner i dag?

– Havbruksbransjen, slik jeg ser det, bør være attraktiv for kvinner. I oppstarten av næringen var det mange tunge tak og mye slit, og som kvinne måtte jeg innrømme at jeg ikke var like sterk og kunne konkurrere med mennene om å løfte tungt. Men i dag har alt fått så store dimensjoner at en er avhengig av utstyr i de fleste operasjoner, og da spiller det fysiske mindre inn. Så jeg tenker at havbruksbransjen er like attraktiv for kvinner som for menn.

Line Ellingsen – Ellingsen Seafood

Line Ellingsen er konsernsjef i Ellingens Seafood som holder til på Skrova i Vågan kommune i Nordland. Foto: Bent-Are Jensen

Line Ellingsen (53) begynte å arbeide med regnskap i familiebedriften da hun var 25 år gammel. Faren hennes, Almar Ellingsen, som var daglig leder, døde da hun var 27 år. Da ble roret overlatt til henne, og siden har hun ledet selskapet på Skrova.

– Hva synes du om andelen kvinnelige ledere i havbruksbransjen i dag?

– Jeg registrerer at kvinneandelen i havbruksnæringen på generell basis er på vei opp, og det er bra! At det er en lavere andel kvinner som innehar lederposisjoner, er ikke spesielt for havbruksnæringen, men en generell utfordring.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de?

– Etter mitt syn har kvinner nøyaktig de samme muligheter som menn for å gjøre karriere. Det handler om å vise interesse og ta de muligheter som byr seg.

– Hvor attraktiv mener du havbruksbransjen er for kvinner i dag?

– Ut fra søkermassen vi mottar til vårt selskap, ser vi at den er økende. Ser vi på kvinneandel i forbindelse med konferanser/kurs, er den uten tvil gått betraktelig opp de siste årene – noe som er svært gledelig.

Synnøve Grinnen Ervik – Erviks laks og ørret

Synnøve Grinnen Ervik (t.h.) er daglig leder i det familiekontrollerte selskapet Erviks laks og ørret på Frøya. Foto: Per Thrana

Synnøve Grinnen Ervik (66) er daglig leder i Erviks laks og ørret. Mannen hennes drev familieselskapet fra 1980 til 2000. Synnøve Ervik jobbet i administrasjonen og ble tilbudt stillingen som daglig leder etter at hennes mann fikk Parkinson sykdom.

– Hva synes du om andelen kvinnelige ledere i havbruksbransjen i dag?

– Den burde og kunne gjerne vært større.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de?

– De har og bør ha samme mulighet som menn. Utfordringen er bare, i denne bransjen som i øvrige bransjer, at menn foretrekker å ansette menn.

– Hvor attraktiv mener du havbruksbransjen er for kvinner i dag?

– Vi ser nå at flere jenter søker seg inn i bransjen. Vårt selskap har kvinnelig produksjonsleder og kvinnelig lærling i akvakultur. Av erfaring kan jeg si at havbruksbransjen bør ta imot jentene med åpne armer. Det er bra for arbeidsmiljøet og godt for laksen.

Marianne Bendiksen – Northern Lights Salmon

– Jeg er 3.-generasjons oppdretter, og har sånn sett vokst opp med næringen på kloss hold, og interessen min har vokst seg større og større med tiden, sier Marianne Bendiksen, daglig leder i Northern Lights Salmon og Trollvika Drift. Foto: Privat

Marianne Bendiksen (32) har vokst opp tett på næringen og er tredjegenerasjons oppdretter. Hun har en bachelorgrad i ledelse, innovasjon og marked, og flyttet hjem og startet i familiebedriften i 2015. Etter noen år, og ulike oppgaver i selskapet, tok hun på seg ansvaret som daglig leder i Northern Lights Salmon i 2021.

– Hva synes du om andelen kvinnelige ledere i havbruksbransjen i dag?

– At andelen kvinnelige daglige ledere i oppdrettsbransjen i dag er mindre enn 15 prosent, er ikke godt nok, og vi har enda en lang vei å gå for å likestille kjønn blant ledere. Men jeg har heldigvis inntrykk av at det gis mer og mer plass til oss damer i bransjen i dag, både internt i selskaper og i det offentlige rom.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de?

– De har mange og ulike muligheter, men de må tørre å ta sin plass! Det er ingenting som tilsier at kvinner ikke skal lede like godt som menn, så her er det bare å brette opp ermene og jobbe mot målene sine. I vår samdrift er vi for eksempel kun kvinnelige daglig ledere, i tillegg til at mange mellomlederstillinger er besatt av kvinner, og det skulle bare mangle!

– Hvor attraktiv mener du havbruksbransjen er for kvinner i dag?

– Det er bokstavelig talt et hav av muligheter i næringen, og flere og flere -også kvinner – har fått opp øynene sine for dette. Vi som næring har fremdeles en lang vei å gå i å informere og synliggjøre omfanget av muligheter, slik at budskapet når ut til enda flere. Vi er del av en fremtidsrettet næring i bratt utvikling, for ikke å glemme den samfunnsviktige jobben vi gjør – nemlig å produsere sunn og bærekraftig mat til verdens befolkning. Får vi kommunisert ut de gode historiene, de spennende prosjektene og fremtidsfokuset, så er jeg sikker på at vi får flere, kvinner som menn, til å anse en karriere innenfor blå sektor som attraktiv. Så har vi som ledere en jobb med å rekruttere de gode hodene uavhengig av kjønn, tenker jeg. Det er jobb nok i massevis til både kvinner og menn, men mangfold gjør oss enda bedre.

Linda Litlekalsøy Aase – Bremnes Seashore

Linda Litlekalsøy Aase tar over som konsernsjef i Bremnes Seashore på Bømlo i november. Foto: Joar Vatlestad

Linda Litlekalsøy Aase (56) har lang fartstid som leder i selskap som Rolls-Royce Marine og Aker Solutions. Hun var konsernsjef i Salmar fra mai til oktober i 2022. I november tar Aase over som konsernsjef i Bremnes Seashore.

– Hva synes du om andelen kvinnelige ledere i havbruksbransjen i dag?

– Jeg har lyst til å gi stor honnør til alle de dyktige lederne som er i oppdrettsbransjen i dag, både de mannlige og de kvinnelige. Så tenker jeg det er et stort potensial i å få en bedre kjønnsbalanse i næringen.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de?

– Det burde være mange muligheter for kvinner i denne spennende bransjen, både faglig og som ledere.

– Hvor attraktiv mener du havbruksbransjen er for kvinner i dag?

– Jeg mener havbruksbransjen i utgangspunktet er svært attraktiv for kvinner i dag.

Elin Tveit Sveen – Marø Havbruk

– I 1996 solgte to av eierne seg ut og Marø Havbruk ble et familieselskap, sier Elin Tveit Sveen, daglig leder i og eier av Marø Havbruk. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen/Marø Havbruk

Elin Tveit Sveen (59) startet med en sommerjobb og deretter som røkter i Svanøy Stiftelse i 1979. Sammen med tre andre fikk selskapet konsesjon til å starte med oppdrett i 1986, og da ble Marø Havruk etablert. Sveen startet da som daglig leder.

– Hva synes du om andelen kvinnelige ledere i havbruksbransjen i dag?

– Den er for lav.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de?

– Jeg tror de har gode muligheter, men de må nok i mange tilfeller jobbe hardere enn menn for å komme dit de vil.

– Hvor attraktiv mener du havbruksbransjen er for kvinner i dag?

– Jeg mener den er attraktiv, fordi den dekker så mange ulike yrkesveier, og den er spesielt attraktiv for de som ønsker å bo/jobbe i distriktene.

Nina Grieg – Grieg Seafood Rogaland

Nina Willumsen Grieg er administrerende direktør i Grieg Seafood Rogaland Foto: Anders Hannemose Furuset

Nina Grieg (39) er utdannet på NTNU, der hun studerte industriell økonomi og teknologiledelse. Hun jobbet en stund i andre næringer, men startet etter hvert i Grieg Seafood med strategi og forretningsutvikling i konsernet. For Grieg var det en ekstra motivasjon at oppdrettsnæringen er en global og bærekraftig næring der Norge og Vestlandet er markedsleder. For to år siden tok hun over som leder for regionen Rogaland. Faren til Nina Grieg er Per Grieg jr., mannen som etablerte Grieg Seafood i 1992.

– Hva synes du om andelen kvinnelige ledere i havbruksbransjen i dag?

– Jeg synes det går i rett retning med flere kvinner på alle nivå. Samtidig har vi som en mannsdominert bransje en vei å gå før vi er der vi bør være. Mangfold er utrolig viktig for å få ulike perspektiv inn i næringen. Det gjelder ikke bare kjønn, men også alder, kulturelt og faglig.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de?

– En kvinne har alle muligheter i et oppdrettsselskap i dag. Det er ekstra kjekt når vi får flinke og motiverte jenter på merdkanten eller på våre landanlegg, men vi har også mange muligheter innen for eksempel fiskehelse, fôr, kvalitet, bærekraft, økonomi eller salg. Kompetanse er en stor risiko i tiden fremover og vi trenger alle gode krefter vi kan få uavhengig av kjønn.

– Hvor attraktiv mener du havbruksbransjen er for kvinner i dag?

– Oppdrettsnæringen er en fantastisk og fremtidsrettet næring som jeg mener er veldig attraktiv for kvinner. Flere og flere unge ønsker seg et yrke med mening. Å jobbe med å produsere mat som hele verden ønsker seg på en bærekraftig måte er utrolig givende. Mitt inntrykk er at kvinner trives i næringen, og at flere ønsker seg hit. Vi har nulltoleranse for trakassering og jobber mye for å ha en kultur som er god for ulike typer mennesker.

Lina Braanaas Utne – Firda Seafood

Lina Braanaas Utne (35) er ny toppsjef i Firda Seafood. Foto: Norges sjømatråd

Lina Braanaas Utne (35) kommer fra en oppdrettsfamilie, er utdannet havbruksbiolog og har jobbet ti år i Firda Seafood Group i ulike roller. Etter fem år i konsernledergruppen, tok Braanaas Utne over som administrerende direktør etter faren, Ola Braanaas, i februar.

– Hva synes du om andelen kvinnelige ledere i havbruksbransjen i dag?

– Core topplederbarometer sin rapport fra 2022 viser at 15,5 prosent av administrerende direktører i de 200 største selskapene i Norge er kvinner. Jeg syns det er lavt, men ikke særlig overraskende. Jeg har ikke sett noe statistikk for oppdrettsselskapene i Norge, men tror ikke kvinneandelen ligger over dette nivået. Jeg blir positivt overrasket hvis det er tilfelle.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de?

– Jeg tror kvinner som ønsker å gjøre karriere kan ha gode muligheter. Vi ser en positiv utvikling av andelen kvinner i hele verdikjeden, det kan på sikt bidra til at flere kvinner gjør karriere og får lederstillinger i oppdrettsselskap som del av intern rekruttering. Denne innfallsvinkelen blir bare større og større ettersom den totale kvinneandelen stiger i en historisk – men også til dags dato – mannsdominert bransje.

– Hvor attraktiv mener du havbruksbransjen er for kvinner i dag?

– Havbruksbransjen er veldig mye forskjellig, der noen yrker sikkert er mer attraktive for kvinner enn andre. Man ser en god kjønnsbalanse på havbruksrelaterte studier, så det skulle ligge til rette for en økning også i ledelsen i havbruksselskapene i årene fremover.

Karina Antonsen Hjelle – Bolaks Group

– Jeg arbeidet ti år med ressursstyring og organisasjonsutvikling før jeg startet i Bolaks, sier Karina Antonsen Hjelle Foto: Bolaks

Karina Antonsen Hjelle (43) er tredjegenerasjons oppdretter i Bolaks. Hun er utdannet siviløkonom og tiltrådte som konsernleder i familieselskapet i slutten av januar.

– Hva synes du om andelen kvinnelige ledere i havbruksbransjen i dag?

– Jeg registrerer jo at vi ofte er få kvinnelige deltagere på møtearenaer der ledelsen i næringen samles. Men det skal samtidig sies at jeg den siste tiden har hatt gleden av å hilse på nye, unge kvinnelige toppledere. Næringen drives av kompetanse, og jeg forventer at andelen kvinner i lederstillinger vil øke fremover.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de?

– Muligheten for kvinner til å gjøre karriere i oppdrettsselskap mener jeg er like stor som muligheten menn har til å gjøre karriere. I dag er det mange utdannelsesretninger og erfaringsbakgrunner som er attraktive for oppdrettsselskap, og jeg håper næringen vil tiltrekke seg mange talentfulle kvinner i fremtiden.

– Hvor attraktiv mener du havbruksbransjen er for kvinner i dag?

– Jeg tror dessverre en del kvinner har en oppfatning av at oppdrettsbransjen er så mannsdominert at karrieremuligheten for en kvinne er noe begrenset. Dette er en uheldig oppfatning som kanskje holder kvinnelige gode ledertalenter vekke fra næringen, så dette er noe vi i bransjen må tilbakevise. Etter intervjurunden for nye lærlinger i Bolaks i 2018, vart det bare gitt tilbud om læreplass til kvinner. Dette året var det disse som var best kvalifisert, og det var ingen tvil om at det da var disse tre som skulle få tilbud om læreplass. Slik bør det være for alle stillinger. I Bolaks har vi en stolt tradisjon med mange kvinner i både lederstillinger og i styret.

Marte Sleire Hatlevik – Osland Havbruk

Marthe Sleire Hatlevik er daglig leder i Osland havbruk som holder til i Bjordal i Høyanger i Sogn. Foto: Osland Havbruk

Marte Sleire Hatlevik (32) er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Tromsø. Hun har arbeidet med struktur og ledelse i Osland de siste årene før hun sommeren 2022 tok over som daglig leder.

– Kvinner som ønsker å gjøre karriere innenfor et oppdrettsselskap, hvilke muligheter har de?

– I Osland har vi kvinner i alle roller. Og jeg ser på det som en selvfølgelighet. Kvinnene bidrar med så mye til arbeidsmiljøet og ikke minst produktivitet og effektivitet. Det er å takke tidligere generasjoner at kvinner også har plass i industri og yrker som også jeg har i dag med den største selvfølgelighet.

– Hvor attraktiv mener du havbruksbransjen er for kvinner i dag?

– Den siste perioden har halvparten om ikke mer av alle våre tilsettinger vært kvinner. Det syntes jeg er supert! At det er ei attraktiv næring som tiltrekker seg erfarne og nyutdannede med ulik bakgrunn kommer til å være med på å løse mange av de utfordringene vi står overfor. Vi må tenke nytt og da er det viktig med bredde uansett kjønn tenker jeg. Næringen kan få til alt med innstillingen «kan og vil». Jeg håper forvaltningen rundt oss også ser at næringen trenger overskudd til å hente ny og bred kompetanse om vi skal lykkes. Vi må også konkurrere om å tiltrekke oss de beste kvinnene.

Alice Øksheim, daglig leder i Edelfarm, ønsket ikke å svare på spørsmålene. Eva Kristoffersen, daglig leder i Kristoffersen og Sønner har ikke besvart våre henvendelser.