Lakselus er en av de største utfordringene i oppdrettsnæringen og Mattilsynet er tydelig på at denne høringen er en av de viktigste for oppdrettsnæringen i år:

- Dagens lakselusforskrift er snart åtte år gammel og gått ut på dato. Det har skjedd mye både på kunnskaps- og teknologifronten som gjør at vi trenger en ny forskrift, sier Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Åpner for telling av lus i merd?

I forskriftsforslaget likestilles alle metoder for telling av lus. Det kan i teorien innebære at man kan telle lus i åpen merd.

Ny luseforskrift

Mattilsynet arbeider med å lage en ny forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg (lakselusforskrift).

Bakgrunnen for å lage ny lakselusforskrift er:

  • Situasjonen med utbredt resistens mot legemidler
  • Nye metoder for forebygging av lakseluspåslag
  • Ikke-medikamentelle metoder for behandling av lus
  • Økende velferdsproblemer knyttet til lusebehandling
  • Det nye systemet for regulering av produksjonskapasiteten.

Systemet for regulering av produksjonen er fastsatt i produksjonsområdeforskriften (forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret). Denne legger et betydelig ansvar på oppdretterne for å sikre at lakselus fra deres drift ikke påvirker villfisk negativt. Effekt på villfisk vil avgjøre om produksjonen i et område kan økes, eller om den må fryses eller reduseres.

Mattilsynet har fått klare føringer på at vi også i fremtiden skal ha tett oppfølging av lakselus på lokalitetsnivå.

Mattilsynet opplyser i sin melding at så fremt man kan dokumentere at nye metoder oppfyller minimumskravene til telling, så kan metoden benyttes.

- Ny teknologi kan dermed redusere belastningen for fisken og forenkle tellearbeidet for oppdrettsnæringen, sier Wilmann i en melding på tilsynets nettside.

Det finnes forskjellige leverandører som leverer automatisk lusetelling, som for eksempel Aquabyte og Stingray.

I tillegg foreslås det lusegrenser for både anlegg og merder.

- Vi foreslår én lusegrense for anlegget og én for merder. Formålet med dette er å unngå så mye lus i en merd at det påvirke fiskens velferd. Lusegrensen skal fortsatt regnes som et gjennomsnitt, men gjennomsnittet skal fra nå av også vektes, fortsetter Wilmann i meldingen.

Mattilsynet understreker at det på nåværende tidspunkt ikke er foreslått endringer i regelverket om tvangsmulkt eller gjeldende praksis knyttet til biomassereduksjon. Tidligere bestemmelse om tvangsmulkt er videreført i forslaget.

Mattilsynet sier i meldingen at de vil se nærmere på bestemmelsen om tvangsmulkt og praksis vedrørende biomassereduksjon. Eventuelle forslag vil bli sendt på høring senere.

Lokker med vekst

I tillegg til at lakselusen i seg selv og behandling mot den påvirker fisken, har den bidratt til at veksten i næringen nesten har stoppet opp, påminner Matilsynet og understreker at formålet med lakselusforskriften er at oppdretterne har kontroll med lakselusnivået i oppdrettsanlegget for å ivareta fiskevelferden, forebygge lakselusmitte til andre anlegg og til vill laksefisk. I tillegg er målet at skader i forbindelse med avlusing unngås og at resistensutvikling motvirkes.

- Oppdrettsnæringen må løse dagens utfordringer med lakselus både for at fisken skal få det bedre, men også for at næringen skal kunne øke produksjonen og vokse, sier Wilmann i en melding på tilsynets nettside.

- Vi foreslår nye regler som skal bidra til å forebygge mot lakselusskader i oppdrettsanleggene og for å redusere den negative effekten lakselus fra oppdrettsanlegg kan ha på ville laksebestander. I tillegg til bedre fiskevelferd, legger vi dermed også til rette for vekst, sier Wilmann.

Les også: