Det fremgår av selskapet kvartalsrapport, publisert torsdag morgen.

Ifølge estimater innhentet av Infront var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 876 millioner kroner i kvartalet.

Driftsinntektene ble 3.168 millioner kroner (3.308) i kvartalet, mot ventet 3.088 millioner kroner. Resultat før skatt utgjorde 1.044 millioner kroner (1.578). Verdijustering av biomassen utgjorde 393 millioner kroner i kvartalet (699). Fjorårets kvartalstall i parentes.

Negativt bidrag fra fastpriskontrakter og økte kostnader i forbindelse med ferdigstillelse og oppstart av InnovaNor og utvidelse av Vikenco svekker resultatet fra Salg & Industri, fremgår det.

Oppgradering av slakteriet Vikenco er ferdigstilt, mens slakteriet InnovaNor på Senja er i sluttfasen med forventet oppstart fjerde kvartal 2021.

– Solid håndverk som har gitt gode biologiske prestasjoner har vært nøkkelen for de sterke segmentresultatene både i Midt og Nord-Norge i andre kvartal. Det som trekker ned for oss i kvartalet er det svake EBIT-resultatet fra salg og industri. Ved inngangen av året hadde vi dessverre et langt mørkere syn på markedet og lakseprisen enn det som har viste seg å bli tilfellet. Det at vi faktisk undervurderte laksen, og markedet, er hovedårsaken til at vi i dag – totalt sett – ikke leverer et godt nok resultat. På den positive siden har den siste tids utvikling vist oss hvor sterkt laksemarkedet er og vi er optimister i forhold til en fortsatt sterk markedsutvikling fremover, sier konsernsjef Gustav Witzøe i en melding.

Selskapet har allerede rapportert om volumene sine i kvartalet. Det skjedde 7. juli, da Salmar meldte om et slaktevolum på 36.600 tonn i andre kvartal. Av dette kom 21.000 tonn fra Midt-Norge.

– Har undervurdert markedet

Salg og industri i Salmar leverte et svakere resultat enn sammenlignbare perioder, skriver selskapet i kvartalsrapporten torsdag.

– Det som trekker ned for oss i kvartalet er det svake EBIT-resultatet fra salg og industri. Ved inngangen av året hadde vi dessverre et langt mørkere syn på markedet og lakseprisen enn det som har viste seg å bli tilfellet. Det at vi faktisk undervurderte laksen, og markedet, er hovedårsaken til at vi i dag – totalt sett – ikke leverer et godt nok resultat, kommenterer konsernsjef Gustav Witzøe.

– På den positive siden har den siste tids utvikling vist oss hvor sterkt laksemarkedet er og vi er optimister i forhold til en fortsatt sterk markedsutvikling fremover, fortsetter Witzøe.

Det svake resultatet i Salg og industri skyldes i hovedsak negative bidrag fra fastpriskontrakter på grunn av stigende spotpriser på laks, og engangskostnader relatert til ferdigstillelse og planlagt oppstart av det nye slakteriet InnovaNor og utvidelse av Vikenco, fremgår det.

Venter noe lavere kostnader, gjentar slakteguiding

Salmar venter et noe lavere kostnadsnivå og høyere volumer i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal.

Selskapet opprettholder forventningen om et slaktevolum på 163.000 tonn i Norge og 14.000 tonn på Island i 2021, og 36.000 tonn i Scottish Sea Farms i 2021.

29. juni 2021 signerte Scottish Sea Farms en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd.

Segment Midt-Norge fikk et godt resultat drevet av solid drift med god prisoppnåelse og gode biologiske prestasjoner, dog noe svakere biologisk utvikling enn tidligere generasjoner, heter det.

Generasjonen med fisk satt i sjøen våren 2020 (V20) sto for 84 prosent av slaktevolumet i kvartalet, mens de resterende 16 prosentene kom fra H19-generasjonen som ble avsluttet i perioden. I tredje kvartal fortsetter slakting av V20-generasjonen. I tredje kvartal 2021 forventes det kostnader på samme nivå og vesentlig høyere volum enn i andre kvartal.

Segment Nord-Norge hadde et operasjonelt driftsresultat pr kilo på 26,02 kroner, hvor en stabil kostnadsutvikling og god prisoppnåelse har vært avgjørende for det sterke resultatet, fremgår det.

H19-generasjonen sto for 77 prosent av slaktevolumet i perioden, en generasjon som har hatt noe høyere kost sammenlignet med generasjonen før. Uttakskosten ble i perioden påvirket av høye slakte- og brønnbåtkostnader, noe man i stor grad vil unngå når InnovaNor er i drift fra fjerde kvartal 2021.

Slakting av V20-generasjonen startet i perioden og vil fortsette i tredje kvartal. Denne generasjonen har vist god biologisk utvikling. Det forventes lavere kost og tilsvarende volum ved segment Nord-Norge i tredje kvartal.

For Icelandic Salmon fortsetter slakting av 2019 generasjonen i tredje kvartal og det forventes tilsvarende kostnader, men høyere volum sammenlignet med andre kvartal.

Kontraktsdekning på 25 prosent

Salmar har en kontraktsdekning på rundt 25 prosent for tredje kvartal 2021 går det frem av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Resultatet i andre kvartal ble i stor grad påvirket av negative bidrag fra fastpriskontrakter som følge av økt prisnivå, og oppstartskostnader relatert til ferdigstillelse og oppstart av Vikenco og InnovaNor, skriver Salmar i kvartalsrapporten.

Kontraktsandelen var i andre kvartal på 28 prosent. For tredje kvartal og året som helhet er forventet kontraktsandel på om lag 25 prosent.

Salmar ASA, tall i millioner kroner

2. kv 2021 2. kv 2020 Endring
Omsetning 3 168,0 3 308,0 -4,2 %
Op. Driftsres 661,0 882,0 -25,1 %
Resultat før skatt 1 044,0 1 578,0 -33,8 %
Nettoresultat 822,0 1 235,0 -33,4 %
Driftsmargin 20,9 % 26,7 % -21,7 %