Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Arild Rød

Han er fagsjef maritim i Sjømat Norge

Bomskudd kan som kjent gi utilsiktede skader. Det er utvilsomt tilfellet her. Når regjeringen nå mener at all dykking skal underlegges arbeidsmiljøloven (AML), berøres også dykkingen som i dag utføres av sjøfolk. På et fartøy med besetning på 4 vil det være en umulig oppgave å veksle mellom sjøfartslovgivning og aml. hver gang dykkerutstyret skal av og på. Dette betyr i praksis at aml. for første gang i moderne tid beveger seg inn på sjømannens arbeidsdag om bord på fartøy. Endringen er svært inngripende, og legger store begrensninger på hvordan fartøyet vil kunne utnyttes.

Vi etterlyser derfor en god begrunnelse for dette. Ser vi nærmere på den triste ulykkesoversikten fra Arbeidstilsynet, finner vi heller ikke holdepunkter for at sjøfartsregelverket ikke ivaretar sjøfolk som dykker like godt som aml. Dermed ser vi ingen oppside med dette, tvert imot vil det kunne snu en positiv utviklingstrend for sikkerheten i innaskjærs dykking. Det vil redusere dykkerberedskapen i havbruket, d rokker ved veletablerte ordninger i sjøfarten og vi vet det får næringsmessige negative konsekvenser. I tillegg endres ikke reglene for selve dykkingen og de som er involvert. Regelverket er allerede det samme om det foregår fra båt eller fra en landbasert bedrift.

Da kan man spørre seg følgende: Hvorfor mener regjeringen dette? Og hvor har næringen og næringsorganisasjonene vært? Hvorfor er det ingen som har fortalt politikerne om konsekvensene før det går så langt at regjeringen tar stilling til saken? Det enkle svaret er at dette ikke har vært på høring. Næringen har ikke fått anledning til å uttale seg. De eneste som eventuelt har fått uttalt seg, er de som mener at dette er en god idé.

Bedre oversiktlighet gir bedre sikkerhet

Vi får meldinger fra næringen om at dersom beslutningen står, vil det ikke være økonomisk bærekraftig å tilby dykkerservice fra servicebåtene. Vi frykter med det at den positive trenden der dykkingen gjøres fra større og robuste fartøy i oversiktlige operasjoner vil snu. Nå tvinges bransjen tilbake til landbaserte enheter med lavere mobilitet og større sårbarhet for dårlig vær. Det setter sikkerheten tiår tilbake. Sjømat Norge er svært opptatt av at dykkernes sikkerhet ivaretas på best mulig vis.

Havbruk er blitt den største kunden av innaskjærs arbeidsdykking. Utviklingen i næringen har åpnet for en økt profesjonalisering i dykkernæringen. Samtidig øker bestillerkompetansen hos oppdretterne, og flere systemer og sjekklister sikrer en større bevissthet om tilbyders oppfyllelse av gjeldende regler.

Fra å ha et konglomerat av enkeltmannsselskaper som rykket ut i småbåter når det dukket opp en jobb, går utviklingen i retning av at noen store profesjonelle servicetilbydere dominerer markedet. Oversiktligheten øker. Dykkeoperasjonene integreres i helhetlige sikkerhetsstyringssystemer som må vedlikeholdes og godkjennes av myndighetene.

Dykkerberedskapen i havbruket rammes

Behovet har også endret seg. Der det f.eks. er lengre mellom lokalitetene, mer eksponerte lokaliteter og lignende, dekkes i dag markedet i stor grad av rederier som kan operere i nærområdet, selv i røft vær. Det å ha dykkerservice tilgjengelig på kort varsel er viktig for rømningsberedskapen på lokalitetene. De som utfører dykkingen her, er ofte sjøfolk som inngår i driftsbesetningen på fartøyet. Det er nettopp denne delen som vil rammes hardest hvis ikke dette endres.

Angrep på rammevilkår for norsk maritim næring

Beslutningen fører til en dramatisk endring i rammebetingelsene for næringen. Samtidig skaper det usikkerhet rundt andre etablerte rammebetingelser for sjøfarten. I havbruksrederiene møtes havbruksnæringen og Norges tradisjonsrike og stolte sjøfartsnæring. Her bygger vi på det beste fra to næringer hvor Norge har en verdensledende posisjon. Havbruket kan bli like viktig for den norske sjømannen som det petroleumsnæringen har vært.

Det er viktig at politikerne ser denne koblingen, og at avgjørende vilkårs skjebne ikke overlates til et departement som ikke kjenner mekanismene i sjøfarten godt nok. Har må fornuften seire og regjeringen må snu.