Leserinnlegg

dette leserinnlegget er skrevet av Øyvind Fylling-Jensen, Nofima (Norge) og Steven Summerfelt, Freshwater Institute (en del av den amerikanske miljøorganisasjonen Conservation Fund), fra forskningssenteret CtrlAQUA.

CtrlAqua

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal bruke og utvikle denne teknologien for å løse noen av utfordringene oppdrettsnæringen står overfor når det gjelder bærekraft.

Sentret støttes av Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom 14 forskningsinstitusjoner og bransjeaktører, deriblant oss.

Målet er at lukkede oppdrettssystemer for laks på opptil én kilo skal være hyllevare innen 2023.

De siste årene har laksenæringen fattet interesse for oppdrett innendørs i landbaserte systemer. Nå er amerikanerne på banen, og de etterspør norske aktører til å levere kompetanse og utstyr for lukkede anlegg helt frem til slakt.

Hvorfor denne interessen? Noen svar kan være at etterspørselen etter laks har økt, at det stilles krav om mer miljøvennlige produksjonssystemer og -praksis, og at kostnadene ved tradisjonell drift har økt.

USA er et av de største markedene for oppdrettet atlanterhavslaks. Unge forbrukere er opptatt av hva de spiser, hvor maten kommer fra, og hvordan den produseres. Laks som er oppdrettet lokalt i USA i innendørs akvakultur er noe mange er positive til. Og i Norge utvikles kunnskap, teknologi og produksjonssystemer som vil gjøre det mulig å møte denne økende amerikanske etterspørselen etter laks produsert i USA.

Tradisjonell lakseproduksjon kan deles inn i to biologiske hovedstadier: en yngel- eller smoltfase, som finner sted i ferskvannssystemer på land, og en vekstfase i sjø. Det er særlig vekstfasen som er utfordrende med lakselus og rømming, som skaper problemer for både oppdrettslaksen og villaksbestanden. I Norge kan innendørs oppdrett i lukkede anlegg for en del av laksens liv, redusere konsekvensene av lakselus og rømming, parallelt med fortsatt drift i sjøanlegg.

For hvis laksen får være lenger på land, vil den være kortere tid i sjø. Dermed kan også problemene med lakselus og rømming reduseres. Vi ser at veldrevne innendørs systemer kan gi bedre fiskehelse og kortere produksjonstid, men teknologien er fortsatt svært dyr, og det er behov for et langsiktig forsknings- og utviklingsarbeid.

Men tilbake til USA. Vi konstaterer at Atlantic Sapphire, som er notert på den norske OTC-listen, er i ferd med å bygge verdens største innendørs oppdrettsanlegg i Florida. Der kommer de til å ale opp laks til markedsstørrelse på 4–5 kilo. Dette vil kunne representere et paradigmeskifte innen lakseoppdrett, og en rapport fra DNB Markets omhandlet nylig potensialet ved denne typen produksjon. Hvis amerikanerne skal lykkes med storskala oppdrett på land nær hjemmemarkedet sitt, trenger de profesjonelle partnere. Norske forskere og oppdrettere og skandinaviske teknologileverandører har et stort globalt nedslagsfelt innen intensivt oppdrett og spiller en stadig større rolle i Nord-Amerika.

Teknologileverandørene innen innendørs oppdrettssystemer er på rett spor. Vi forskere er opptatt av å sikre at utviklingen finner sted på en måte som fremmer fiskens tilvekst og helse på en best mulig måte, slik at dyrevelferden ivaretas. Løsningen er å ha en bred forståelse av samspillet mellom teknologi og biologi. Her er to av mange eksempler på hvordan vår forskning bidrar til utviklingen i næringen:

I forskningssenteret CtrlAQUA arbeider våre ingeniører og forskere med å løse hydrodynamiske utfordringer i store oppdrettstanker. Disse studiene er ment å gjøre oppdretteren bedre i stand til å opprettholde et sunt og vekstfremmende miljø for fisken etter hvert som produksjonssystemene blir stadig større. Vi studerer også hvordan oppdrettere kan bruke lys til å optimalisere produksjon av atlanterhavslaks i resirkuleringssystemer med ferskvann. CtrlAQUA har med sin forskning allerede bidratt til å forbedre produksjonen av atlanterhavslaks i lukkede oppdrettssystemer både i sjø og på land.

Mange av forskningsresultatene fra CtrlAQUA ble nylig presentert på Aquaculture Innovation Workshop, som ble arrangert av Conservation Fund i Vancouver i Canada. Nesten halvparten av foredragsholderne var norske forskere, produsenter, bankfolk eller leverandører av oppdrettsteknologi.

Hvis næringen handler raskt og tilpasser seg markedene, kan den skape virkelige muligheter for norske aktører.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.