Selskapet er av Statsforvalteren i Troms og Finnmark pålagt å brakklegge lokaliteten til miljøstanden i overgangssonen er forbedret til «moderat» eller bedre, og ved ytre grense av overaganssonen er «god» eller bedre.

C-undersøkelser
  • En omfattende bløtbunnsundersøkelse hvor bunntilstanden fra anlegget og utover blir målt
  • Måler blant annet sedimentets kjemi og sammensetning, bunndyrsfauna med mer
  • Undersøkelsene gjennomføres i henhold til Norsk Standard 9410:2016 av et akkreditert selskap
Kilde: Fiskeridirektoratet

Det viser et vedtak IntraFish har fått innsyn i.