Mattilsynetkartlegger og overvåker fiskefôr hvert år. Det tas ut prøver av fôrblandinger og fôringredienser som blir analysertfor en rekke stoffer. Overvåkingsprogrammet for fôr utføres av NIFES på oppdragfra Mattilsynet.

– Vitrenger kunnskap om utviklingen i fiskefôrets sammensetning for å vurderehvilken betydning dette har både for oppdrettsfisk som trygg mat og for fiskenshelse og velferd, forteller Mette Kristin Lorentzen, seniorrådgiver iMattilsynet i en pressemelding. 

Nedgang iuønskede stoffer
I 2014ble det analysert 126 prøver hvorav 78 fiskefôr og 39 fôrmidler og 9 vitamin-og mineralpremikser. Hver prøve blir analysert for en rekke stoffer,fiskefôrene for nærmere 200 stoffer. Det gir en god kartlegging av innholdetfôr og formidler.

Det bleikke påvist brudd på grenseverdi for uønskede stoffer, men det det ble funnetforhøyet innhold av HCB i et par fôr. Årsaken til det var fiskemel fraSør-Amerika med forhøyet innhold av HCB.

– Sakenble fulgt opp og håndtert både i Norge og i Sør-Amerika. HCB-forurensetfiskemel skal ikke lenger være på markedet, sier Lorentzen.

Utviklingenover tid viser at nivåene for de uorganiske uønskede stoffene er stabilt lave,mens det er en svak nedgang for de fleste uønskede organiske stoffene.

– Ifiskefôr synker nivåene for de stoffene som er fettløselige og fins ifiskeolje, slik som dioksiner og PCB. Dermed reduseres også innholdet av dissestoffene i oppdrettsfisken, sier Lorentzen.

Reduksjonenhar blant annet sammenheng med at en stor del av fiskemel og fiskeoljen ifiskefôret etter hvert er erstattet med fôrmidler av vegetabilsk opprinnelsesom belgfrukter (erter og bønner) og korn (mais, raps, hvete).

–Overgangen til vegetabilske fôrmidler gir andre utfordringer og betyr at viogså må overvåke innholdet av rester av plantevernmidler i fiskefôret. I 2014ble prøvene undersøkt for en rekke plantevernmiddelrester. Nivåene var genereltlave, sier hun.      

Næringsstoffer
Fôr skalvære trygt, det skal ikke skade verken folks eller fiskens helse og det skalikke være til skade for fiskens velferd.

– Denhøye bruken av vegetabilske fôrmidler som gir en annen sammensetning avnæringsstoffene enn de marine, kan påvirke fisken. Derfor er det viktig åkartlegge innholdet av næringsstoffinnholdet i fiskefôret også, sier Lorentzen.

Resultatenefra overvåkningen viser at innholdet av nivåene av de marine omega-3 fettsyrene(EPA og DHA) er på samme nivå som i forrige år. Nivåene har over tid blittredusert på grunn av at fiskeolje byttes ut med olje av vegetabilskopprinnelse. Av samme grunn er vitamin D i bruksferdig fôrblanding synkende.

Tilsetningsstoffer
Dersomfôrmidlene ikke bidrar tilstrekkelig med næringsstoffer, er det mulig åsupplere fôret med næringsstoff i form av tilsetningsstoff. Da måtilsetningsstoffet være godkjent for bruk til den aktuelle arten eventuelt ogdel av livssyklus.

Godkjenningeneer gitt med visse begrensninger, bl.a. til størsteinnhold. Dette er en øvregrenseverdi for summen av det som fôrmidlene bidrar med og det som eventuelttilsettes.

For selenog vitamin D er størsteinnholdet satt så lavt at det kan bli vanskelig å fådekket fiskenes ernæringsmessige behov når marine fôrmidler erstattes medvegetabilske. Det er funnet vitamin D og selen i premikser.

GirMattilsynet viktig kunnskap.
– Dersomutviklingen av fiskefôret går i en retning som gjør at vi kan stille spørsmålom oppdrettsfisk er trygg å spise eller om fôret kan påvirke fiskens helseeller velferd i negativ retning, setter vi i verk tiltak for å hindre en slikutvikling, forteller Lorentzen.

Fôrprodusentenemå ha god kontroll med fiskefôret, fordi det er gjennom fôret man kan styreinnhold av både uønskede stoffer og visse næringsstoffer i oppdrettsfisken.Dette har betydning for oppdrettsfisk som trygg mat og for fiskenes helse ogvelferd.

–Overvåkingsprogrammet for fiskefôr er derfor et viktig bidrag til å dokumentereat oppdrettsfisk er trygg å spise og ikke påvirker fiskens helse og velferdnegativt, sier Lorentzen.

Overvåkingsprogrammeter ikke utformet for å kontrollere om fôrprodusentene følger regelverket.

–Imidlertid danner resultatene fra overvåkningen en del av grunnlaget når viplanlegger tilsyn med fiskefôrprodusentene, avslutter Lorentzen.