Det opplyses i en pressemelding fredag morgen.

Dersom prosjektet gjennomføres i tråd med mål som er satt, kan tillatelsene etter en gitt tid konverteres til kommersielle konsesjoner mot et vederlagt på 10 millioner kroner.

- Regjeringen har en visjon om betydelig vekst i oppdrettsnæringen. Dersom vi skal få til dette må vi legge til rette for utvikling av ny teknologi. Utviklingstillatelser vil bidra til det teknologiløftet og omstillingen næringen trenger. Det kan bety store muligheter for norsk leverandørindustri, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Prøveordning
Ordningen skal være en prøveordning i to år.

- Vi skal ikke rokke ved det nye systemet for forvaltning og vekst som vi etablerer i tråd med stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. Dette skal være en begrenset ordning som omfatter store teknologiske løft som trenger drahjelp for å kunne realiseres. I første omgang etableres dette derfor som en prøveordning i to år, sier fiskeriministeren, i meldingen.

Detaljene er fortsatt ikke på plass.

”Det vil med det første utarbeides retningslinjer til forskriften hvor enkelte detaljer som er relevant for saksbehandlingen vil omtales”, heter det i meldingen.

Departementet gikk i sin høring om utviklingskonsesjoner ut med to hovedalternativer; 1 At dagens forskningskonsesjoner utvides til å omfatte utviklingskonsesjoner og 2 At utviklingskonsesjoner blir en egen type konsesjoner i tillegg til forskningskonsesjonene. Varigheten var foreslått til 15 år.

De fleste høringsinstansene støttet en varighet på inntil 15 år, men de var delt i synet på om utviklingskonsesjoner legges inn under forskningskonsesjonene eller ikke.

Trer i kraft umiddelbart
Forskriftsendringen trer i kraft straks.

Her kan du studere endringene:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-av-laksetildelingsforskriften/id2462545/

Ifølge Elisabeth Aspakers kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes er det løpende tildeling av konsesjoner. Det er ikke noen begrensninger i hvor mange konsesjoner som kan deles ut.