Det kommer frem i en dom fra Fosen tingrett fredag. Dommen er enstemmig.

«Lerøy Midt skal frifinnes fordi det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at de har forsømt sitt ansvar for å avverge påslag med lakselus på en måte som skal betraktes som klart klanderverdig hos noen av de ansatte, hverken enkeltvis eller i fellesskap.

Retten kan ikke utelukke muligheten for at påslaget av lus som er konstatert fra 11. august 2016 frem til inspeksjonene som ble gjennomført i slutten av august skyldes overføring av bevegelige lus fra andre lokaliteter» heter det i dommen.

Intensiverte lusebehandlingen

Påtalemyndigheten mente at Lerøy gjennom sommeren 2016 hadde informasjon som var nødvendig for å forutse en økning i lusetall, og at de i denne perioden unnlot å gjøre det som var nødvendig og mulig for å forhindre dette. Videre mente påtalemyndigheten at selskapet i den aktuelle perioden i august 2016 ikke iverksatte tilstrekkelige tiltak i form av nødslakting (beredskapsplan), slik at laksen ble påført unødig lidelse i denne fasen.

Utslakting ble gjort tidlig i september, men et av de sentrale punktene var om Lerøy midt burde satt i gang utslaktingen tidligere enn de gjorde. I sin forklaring uttalte Aud Skrudland fra Mattilsynet at hun anså at selskapet allerede 15. august burde startet utslakting av anlegget.

«Det er dokumentert for retten at selskapet i perioden fra 11. august benyttet, og til dels intensiverte bruken av, avlusningsmetoder. Retten kan ikke se at det er dokumentert at fisken på dette tidspunktet hadde luseskader av noe stort omfang», heter det i dommen.

Var innenfor det som kunne forventes

Retten kan heller ikke se at det kan fastslås med tilstrekkelig grad av sikkerhet at selskapet kan bebreides for å ha benyttet mer lempelige midler for avlusing i perioden 11. til 23. august 2016. Lerøy utførte både mekanisk avlusing og brukte rensefisk.

«Retten kan ikke se at det er grunnlag for å bebreide at selskapet for å ha forsøkt slike midler før man startet nødslakting av en fiskestamme som i all hovedsak besto av levende fisk uten skader.

Retten har etter en samlet vurdering av bevisene funnet at det er bevist at selskapet faktisk besluttet utslakting av anlegget 23. august 2016, åtte dager etter at de ifølge Skrudland burde ha besluttet dette», heter det i dommen.

Da luseplagen vel var konstatert, anser retten at de tiltak som ble satt i verk lå innenfor det som kunne forventes av en alminnelig aktsom oppdretter. Selskapet valgte først mer lempelige midler før de 23. august 2016 besluttet full utslakting. Retten kan ikke se at det er godtgjort med tilstrekkelig grad av sikkerhet at selskapet kunne forsert slaktingen ytterligere», heter det i dommen.

Også frikjent for å ha for mye lus

Selskapet var også tiltalt for å ha mer voksne hunnlus enn 0,5 per fisk. Også dette er selskapet frifunnet for.

«Selskapet har, objektivt sett, luseforekomster som overskrider grensene satt i forskrift om lakselusbekjempelse § 8, jf. matloven § 28, første ledd. Retten kan imidlertid ikke se at det på noe vis er ført bevis for at slike konsentrasjoner har forekommet før 11. august 2016. De målinger som er registrert viser at bedriften har holdt seg under denne grensen frem til dette tidspunkt», heter det i dommen.

Retten viser også til at forelegget var utformet med bakgrunn i funn som var påvist i enkeltmerder.

«Det er ikke grunnlag for å konstatere at slike konsentrasjoner som er oppgitt har forekommet i anlegget som sådan. Et estimat på 111 lus per merd er for høyt, særlig med tanke på at Mattilsynet tre dager etter mener å ha påvist 50 lus per merd uten at det i mellomtiden er gjort noe tiltak for å redusere luseforekomsten. Dette avviket illustrerer imidlertid et bevismessig problem i saken. Under enhver omstendighet er retten imidlertid overbevist om at grensene er overskredet», skriver dommerne.

De peker på at årsakene til overskridelsene imidlertid er svært sammensatt, og kan ikke utelukke at bedriften har opptrådt med alminnelig aktsomhet utover sommeren og høsten 2016, og at påslaget skyldes tilførsel bevegelig lus utenfra. Lerøy Midt frifinnes dermed også for dette tiltalepunktet.

Betydelig tvil om omfanget

Retten mener også det er betydelig tvil når det gjelder omfanget av skader.

«Mattilsynet har i sin anmeldelse til politiet gitt uttrykk for at minst 170 000 fisk hadde åpne sår på grunn av luseskader. Et betydelig usikkerhetsmoment ved denne antakelse er at rapporten er skrevet av andre enn den som har gjennomført tilsynet. Det foreligger ingen dokumentasjon som viser at resultatet av disse undersøkelsene er nedtegnet, og retten må anta at dette beror på muntlig formidling av de funn som er gjort. Foruten et fåtall bilder av sterkt skadet fisk er det heller ikke fremlagt dokumentasjon som viser omfanget, noe som i en besetning på halvannen million individer må være av betydning», heter det i dommen.

Strid om bilder

I dommen kommer retten også inn på Mattilsynets bruk av billeddokumentasjon.

Retten viser blant annet til at bilder som er fremlagt ledsages av merknader som gjør at det hefter en viss usikkerhet til hvor disse er tatt.

«Noen av bildene er uten angivelse av hvor på anlegget de er tatt. I tillegg er det for to av bildene som Mattilsynet har tatt angitt at disse er tatt på merd 6 – en merd som var tømt flere uker før bildene ble tatt. Oversikten over viser at denne var tømt allerede i juni 2016. Retten finner grunn til å bemerke at notoritet i etterforskning av straffesaker ikke bare er et formalkrav, men et krav som skal bidra til å sikre etterprøvbarhet av de beviser som er fremlagt» heter det i dommen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.