– Dette er et så stort, omfattende og krevende prosjekt at det må jobbes i femårsperspektiv. Total investering er så langt ikke avklart, men det er snakk om flere hundre millioner kroner, sier daglig leder Finn W. Sinkaberg i en pressemelding.

Praktiske løsninger og framtidig drift ved ny fabrikk er under planlegging, samt alternativ bruk av eksisterende bygningsmasse. Fram mot 2021 vil SinkabergHansen dermed investere i to ulike landanlegg. Foruten ny fabrikk på Marøya prioriteres utvidet og oppgradert smoltproduksjon på Svaberget, skriver selskapet i pressemeldingen.

Kjøpet av Svaberget camping med tilhørende planer ble kjent tidligere i høst. Framstilling av egen settefisk vil legge grunnlaget for stabil og jevn produksjon året rundt. Nok smolt, i riktig størrelse, er selve starten – mens den nye laksefabrikken blir et avgjørende ledd i andre enden av verdikjeden.

– Det lange perspektivet med trygge lokale arbeidsplasser står sentralt. Derfor er det naturlig med betydelig re-investering i nye og moderne anlegg, framholder Sinkaberg.

Stor kapasitet, ny teknologi
I 2015 produserte SinkabergHansen ved den eksisterende fabrikken på Marøya 35.000 tonn laks. Utgangspunktet for det nye anlegget er årlig volum på minimum 100.000 tonn –  en i praksis tredobling av dagens kapasitet. Som i dag vil råstoffet være en kombinasjon av egen og ekstern laks.

Dagens slakteriavdeling er bygget ut i flere etapper, sist utvidet og oppgradert i 2011. Om lag 80 årsverk er per i dag tilknyttet den samlede produksjonen. Videreutvikling av teknologi og maskiner skal bidra til at antall operatører neppe vil bli vesentlig høyere enn i dag.

Det planlegges en komplett fabrikk med fokus på «pre-rigor» produksjon, fra ventemerd til kjølelager – og som vil være i stand til å behandle store volum. Ambisiøse mål om kvalitet settes også for filetproduksjon og fortsatt høy grad av videreforedling.

– Den nye laksefabrikken skal fungere over et langt tidsperspektiv; trolig rundt 30 år. Det handler om rett teknologi og praktiske løsninger som kan operere over et så langt spenn, og dermed bidra til trygge arbeidsplasser, sier fabrikksjef Eskil Laukvik hos SinkabergHansen.

Foruten vanlig mottak via ventemerd, må sanitærslakting direkte fra brønnbåt effektivt ivaretas. Behandling av prosessvann, energioptimalisering og utnyttelse av restråstoff planlegges det også for.

God beliggenhet – stor betydning
Ny fabrikk planlegges som en selvstendig bygningsmasse på 20 mål tomt. Arealet klargjøres ved fortsatt pågående masseuttak. For dagens bygningsmasse på Marøya tenkes i høy grad gjenbruk. Slik anvendelse kan være kjølerom, lager eller ulike støttefunksjoner til den nye fabrikken, heter det i pressemeldingen.

– Ut fra dagens og framtidas bilde er beliggenheten i Nærøysundet vis-a-vis Rørvik perfekt. Det handler både om naturgitte forhold i sjøen, samt hensynet til logistikk og det at Marøya/Rørvik er et knutepunkt. Og for matregionen Namdalskysten vil utbygging av en framtidsrettet laksefabrikk ha stor betydning. Det handler regional forankring av havbruksnæringa og konkret sikring av varige arbeidsplasser, framholder nestleder Svein-Gustav Sinkaberg i SinkaberHansen.

Planarbeidet i gang
I samarbeid med Rambøll og arkitektkontoret Thommesen AS i Trondheim er SinkabergHansen godt i gang med planleggingen. Dette inkluderer en ny reguleringsplan for området. Stor aktivitet gjennom flere år ved uttak av masse har bidratt til at diverse ute- og parkeringsareal ikke har funnet sin endelige form.

– Vi er alt inne i en svært interessant fase hvor framtidas løsninger designes og utvikles. I sum er laksefabrikken et svært omfattende og spennende prosjekt som vil ha stor betydning ikke bare for SinkabergHansen, men hele havbruksnæringa på Namdalskysten, sier Svein-Gustav Sinkaberg og Eskil Laukvik i pressemeldingen.