Fakta om utviklingstillatelser
  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser – mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingstillatelser er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Samba hadde søkt seks tillatelser til «Hjulet».

«Konseptet «Hjulet» er formet som en horisontal sylinder med nett i begge endeveggene og på sideflatene. Sylinderen skal ha kantete vegger for å kunne dele opp sideflatene i flere sektorer. Ifølge søknaden kan sylinderen kontrollert roteres om sin egen akse med en valgt vinkel. Sylinderen skal ligge med aksen i vannoverflaten, slik at den delen av «Hjulet» som er over vann kan tørkes og vaskes».

Søknaden ble avslått siden den ifølge direktoratet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon». I tillegg vises det til mangelfull søknad.

«Dokumentasjonen som er lagt ved søknaden er mangelfull. Det er lagt ved en del enkle tegninger av konseptet. Disse illustrerer hvordan 6 hjul blir satt sammen i en flyteramme, mens det omsøkte prosjektet ifølge søker maksimalt skal være 3 hjul», heter det.

Samba er et servicebåt-rederi med hovedkontor på Lepsøy sør for Bergen.

Søkte 12 tillatelser til «Green Seafarm»

Trondheim–baserte NSF hadde søkt 12 utviklingstillatelser for konseptet «Green Seafarm».

«Green Seafarm beskrives som et horisontalt gjennomstrømningsanlegg i stål. Anlegget skal være formet som et rør med diameter på 24 meter og lengde på 128 meter. Røret skal være delt opp i en rekke moduler som er adskilt med skott. Modulene skal ha hver sin bestemte funksjon», skriver direktoratet.

Den største modulen skulle være fisketanken, med et vannvolum på 31.500 kubikk. Videre var det planlagt separat slamtank og separat fôrflåte.

Søknaden ble avslått da den ikke oppfyller kravet til «betydelig innovasjon».

«Etter en helhetsvurdering har Fiskeridirektoratet kommet til at Green Seafarm innebærer enkelte forbedringer sammenlignet med konvensjonelle åpne anlegg. Sammenlignet med andre lukkede anlegg som er under uttesting finner Fiskeridirektoratet det imidlertid ikke godtgjort at konseptet vil innebære noen forbedringer», heter det.

NSF AS i Trondheim har ikke hatt noen omsetning de seneste årene. Styreleder er Sigmund Johan Waagø.

Vedtakene kan du studere HER

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.