–Det handler til syvende og sist om hvordan vi skal klare å brødfø oss iframtiden, sa tidligere Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, da han i2009 holdt tale om å styrke og sikre jordvernet.

Detsamme argumentet bruker direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- oghavbruksnæringens landsforening (FHL) for å lansere et sjømatvern:

Vilgi sjømatproduksjon forkjørsvei
–På sjømatsida har vi ikke tilsvarende vern av arealer. Fiskeridirektoratet ogfylkeskommunen har ikke tilsvarende juridiske hjemler som detlandbruksdirektoratet har for å sikre matproduksjonen i sjøen.