Teknologien ivaretar fiskevelferden under forutsetning av at trenging av fisken fungerer godt, at det er satt riktig innstilling av spyleren og at laksen ikke er for stor eller skadet før behandling.

Det skriver Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) på sin hjemmeside.

Det anbefales videre å benytte standardiserte scoringsprotokoller til evaluering -- dette for å bygge opp tallmateriale som benyttes som grunnlag for når man av velferdsmessige årsaker må avbryte avlusingen.

Et FHF-prosjekt har hatt som mål å dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus. Veterinærinstituttet har hatt ansvar for å dokumentere effekten ved utprøving av Flatsetsund Engeneering AS sitt avlusingssystem om bord på flåten «Enabler One».

Prosjektet er nå ferdig og resultatene klare.

Ved gjentatte avlusinger bør særlig gjeller, skjelltap og snuteskader følges opp nærmere. Prosjektleder, Veterinærinstituttet, anbefaler etter gjennomgang av FLS-avlusingssystemet, at øvre grense på fiskestørrelse settes til 3,8 kg.

Det anbefales også å ta stikkprøver av fisken før/etter avlusing og under drift, for å sikre riktig innstilt utstyr som igjen sikrer god avlusingseffekt og fiskevelferd.

Prosjektet inngår i FHFs satsing for å sikre at lakselus i fremtiden skal kunne forebygges og kontrolleres uten særlig bruk av medikamenter. Det er viktig å fortsette å systematisere og dokumentere erfaringer man gjør seg i praktisk bruk for å få et større erfaring og sammenligningsgrunnlag til andre håndteringssystem og avlusingsmetoder, skriver FHF.

- Mekanisk behandling av laks for å fjerne lus er en viktig metode og resultatene fra dette prosjektet kan danne mønster for hvordan og hvilke betingelser som er viktige for å lykkes, sier Kristian Prytz, fagsjef i FHF, i en melding.