Rogaland Fjordbruk AS og Ewos Innovation AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten, melder Mattilsynet tirsdag.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, presiserer tilsynet.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 9. november 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Rossholmen N.

Mistanken er basert på resultatet av PCR og histopatologi gjennomført ved FishVet Group AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet inspiserer anlegget 10. november 2020 og tar ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnose.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.