Åtte sjøfolk mistet livet i fjor som følge av ulykker på norske skip. I tillegg omkom fem personer på utenlandske fartøy i norsk farvann, eller i ulykker som involverer norske skip. Dette er en økning på ti dødsfall fra året før, går det fram av en melding fra Sjøfartsdirektoratet.

– Dette er noe vi tar på største alvor, og vi vil nå se nærmere på de ulike ulykkene for å se hva som kan gjøres for å unngå slike ulykker, uttaler sjøfartsdirektør Lars Alvestad i meldingen.

Av de 13 dødsulykkene skyldtes åtte personulykker, mens de resterende fem skyldtes skipsulykker. Blant personulykkene var det støt/klemskader (tre), fall til sjø (to), samt forgiftning, fall om bord, og ukjent (én hver) som medførte dødsfall. Blant skipsulykkene var det kollisjon (tre), samt brann og ukjent (én hver) som medførte dødsfall. Det er registrert åtte omkomne på fiskefartøy og fem omkomne på lasteskip. Det er ikke registrert noen omkomne på passasjerskip i 2020.

Den største enkelthendelsen skjedde ved en kollisjon i utenlandsk farvann mellom et NIS-registrert lasteskip og et amerikansk fiskefartøy i Mexicogulfen, hvor tre amerikanske fiskere omkom.

Flere personulykker, færre skader

Videre går det fram av meldingen at Sjøfartsdirektoratet totalt har registrert 524 ulykker på næringsfartøy i 2020. Dette er en økning på 63 ulykker sammenlignet med 2019. Av disse var 245 personulykker, mens 279 var skipsulykker* .

Til tross for at tallet på personulykker økte i fjor, har antallet personskader faktisk gått ned, fra 268 i 2019, til 265 i 2020. Dette forklares med at Viking sky-hendelsen i 2019 medførte en del personskader. Størsteparten av ulykkene som førte til personskader skjedde på fiskefartøy (43 prosent) og på lasteskip (42 prosent) .

Styrket rapporteringskultur

Tallet på alvorlig skadde og forliste fartøy har holdt seg stabilt lavt i 2020, sammenlignet med tidligere år, melder Sjøfarstdirektoratet. Mens man i den siste femårsperioden i gjennomsnitt har registrert 22 alvorlige fartøyskader og 18 forlis, har man i 2020 registrert 16 alvorlige fartøyskader og 13 forlis.

– Den store økningen i antall skipsulykker skyldes nesten utelukkende en økning i fartøy med ingen eller ukjent skade. Mye tyder heldigvis på at dette har bakgrunn i styrket rapporteringskultur, heller enn en reell økning i risiko, legger Alvestad til i meldingen.

I 2020 registrerte Sjøfartsdirektoratet 64 tilfeller av miljøutslipp. I de aller fleste tilfellene var det snakk om mindre utslipp under 200 liter. Det største enkeltutslipp var på 50 kubikk urea. Øvrige utslipp av større karakter inkluderer et utslipp på 900 liter diesel fra et passasjerskip, og 800 liter diesel fra et lasteskip.

(* Sjøfartsdirektoratet skiller mellom skipsulykker og personulykker. En skipsulykke defineres som en hendelse som involverer selve skipet (f.eks. en grunnstøting, eller kollisjon), mens en personulykke er en hendelse med en eller flere personer, som forekommer uten at dette innebærer en skade på skipet (f.eks. fall eller klemskader). Både skipsulykker og personulykker kan medføre personskader og omkomne)